PEDIATRICS INTERNATIONAL

PEDIATRICS INTERNATIONAL is the official bimonthly English journal of the Japan Pediatric Society, publishing articles of scientific excellence in pediatrics and child health.

・Call for papers on Special Issue
 The Call for papers has been closed. Thank you for submissions.
  Call for papers on “Special Issue on the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child” 
  Call for papers on “School Health Promotion in Japan and its Contribution to Asia and Africa”

 

Vol.55, No.6

Vol.58, No.12, Dec, 2016

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF
Motohiro Kato, Tokyo  
DEPUTY EDITORS

Kenichi Kashimada, Tokyo

 
EDITORS

Mamoru Ayusawa, Tokyo 

Daisuke Hasegawa, Tokyo

Shunji Hasegawa, Yamaguchi 

Masahiro Hashizume, Nagasaki

Mariko Hida, Tokyo

Toshihiko Imamura, Kyoto 

Nobuaki Inoue, Tokyo

Naruhiko Ishiwada, Chiba

Yoshinori Ito, Nagoya

Hirokazu Kanegane, Tokyo

Kazunari Kaneko, Osaka

Hiroki Kondo, Nara

Hideki Kumagai, Tochigi

Kenji Kurosawa, Yokohama

Takashi Kusaka, Kagawa

Masaaki Mori, Tokyo

Jun Natsume, Nagoya

Katsumi Nishiya, Osaka

Naoto Nishizaki, Tokyo 

Taiki Nozaki, Tokyo

Norio Sakai, Osaka

Takahiro Sugiura, Aichi

Tomoaki Taguchi, Fukuoka

Kenzo Takahashi, Tokyo

Akihito Takeuchi, Okayama 

Akemi Tomoda, Fukui 

Manatomo Toyono, Akita

Shoji Tsuji, Osaka

Atsushi Uchiyama, Tokyo

Etsuji Ukiyama, Tokyo

Ikuya Ueta, Saitama

Hideo Yamanouchi, Saitama

Shigemi Yoshihara, Tochigi

 

Acrobat Reader download To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.

Page TOP