PEDIATRICS INTERNATIONAL

PEDIATRICS INTERNATIONAL is the official bimonthly English journal of the Japan Pediatric Society, publishing articles of scientific excellence in pediatrics and child health.

・Call for papers on Special Issue
  Call for papers on “Special Issue on the 30th Anniversary of the Convention on the Rights of the Child” 
  Call for papers on “School Health Promotion in Japan and its Contribution to Asia and Africa”

 

Vol.55, No.6

Vol.58, No.12, Dec, 2016

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF
Yoshiyuki Ohtomo, Tokyo  
DEPUTY EDITORS

Motohiro Kato, Tokyo

 
EDITORS

Daisuke Hasegawa, Tokyo

Masahiro Hashizume, Nagasaki

Mariko Hida, Tokyo

Kei Inai, Tokyo

Nobuaki Inoue, Tokyo

Naruhiko Ishiwada, Chiba

Yoshinori Ito, Nagoya

Hirokazu Kanegane, Tokyo

Kazunari Kaneko, Osaka

Kenichi Kashimada, Tokyo

Hiroki Kondo, Nara

Hideki Kumagai, Tochigi

Kenji Kurosawa, Yokohama

Takashi Kusaka, Kagawa

Masaaki Mori, Tokyo

Akio Nakai, Hyogo

Jun Natsume, Nagoya

Katsumi Nishiya, Osaka

Taiki Nozaki, Tokyo

Shouichi Ohga, Fukuoka

Yusei Ohshima, Fukui

Makio Oka, Okayama

Norio Sakai, Osaka

Takahiro Sugiura, Aichi

Tomoaki Taguchi, Fukuoka

Kenzo Takahashi, Tokyo

Manatomo Toyono, Akita

Shoji Tsuji, Osaka

Atsushi Uchiyama, Tokyo

Etsuji Ukiyama, Tokyo

Ikuya Ueta, Saitama

Hideo Yamanouchi, Saitama

Shigemi Yoshihara, Tochigi

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
Herbert T Abelson, USA
John Court, Australia
Robert J Haggerty, USA
Lars Å Hanson, Sweden
Zai-Fang Jiang, People's Republic of China
 
Vladimir K Kozlov, Russia
Hung-Chi Lue, Taiwan
A Majid Molla, Kuwait
Stephen J Oppenheimer, UK
Mitrohan J Studenikin, Russia

 

Acrobat Reader download To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.

Page TOP