Office of the Executive Directors

President

Takao Takahashi (Tokyo)

Vice President

Hajime Hosoi (Kyoto)

Kazuko Wada (Osaka)

Trustee for General Affairs

Toshiaki Shimizu (Tokyo)

Treasurer

Tsutomu Takahashi (Akita)

Council members

Hiroshi Azuma (Hokkaido)
Masue Imaizumi (Miyagi)
Akira Ohtake (Saitama)
Tomoyo Matsubara (Saitama)
Makiko Okuyama (Tokyo)
Naoto Takahashi (Tokyo)
Satoru Nagata (Tokyo)
Katsumi Mizuno (Tokyo)
Tomohiro Morio (Tokyo)
Kunimasa Yan (Tokyo)
Yutaka Saikawa (Ishikawa)
Akihisa Okumura (Aichi)
Masahiro Hirayama (Mie)
Kazumoto Iijima (Hyogo)
Kazunari Kaneko (Osaka)
Eiichi Ishii (Ehime)
Masao Kobayashi (Hiroshima)
Yushiro Yamashita (Fukuoka)
Koichi Kusuhara (Fukuoka)
Hiroyuki Moriuchi (Nagasaki)

 

Auditors

Takashi Igarashi (Tokyo)
Keiichi Ozono (Osaka)
Mitsuaki Hosoya (Fukusima)

Page TOP