Office of the Executive Directors

President

Takao Takahashi (Tokyo)

Vice President
Secretary-General

Tsukasa Takemura (Osaka)

Vice President

Akiko Miyata (Tokyo)

Treasurer

Toshiaki Shimizu (Tokyo)

Council members

Hiroyuki Tsutsumi (Hokkaido)
Mitsuaki Hosoya (Fukushima)
Akira Ohtake (Saitama)
Tomoyo Matsubara (Saitama)
Akira Oka (Tokyo)
Motohiro Ebisawa (Kanagawa)
Shori Takahashi (Tokyo)
Satoshi Kusuda (Tokyo)
Yutaka Saikawa (Kanazawa)
Shinji Saitoh (Nagoya)
Toshiyuki Fukao (Gifu)
Hakuyo Ebara (Hyogo)
Midori Shima (Nara)
Hajime Hosoi (Kyoto)
Shoji Kagami (Tokushima)
Masao Kobayashi (Hiroshima)
Yoshifumi Kawano (Kagoshima)
Shinichi Hirose (Fukuoka)

 

Auditors

Takashi Igarashi (Tokyo)
Keiichi Ozono (Osaka)
Tsutomu Takahashi (Akita)

Page TOP