Office of the Executive Directors

President

Akira Oka (Saitama)

Vice President

Junko Takita (Kyoto)

Shouichi Ohga (Fukuoka)

Trustee for General Affairs

Katsunori Fujii (Chiba)

Treasurer

Hiroyuki Yamagishi (Tokyo)

Council members

Atsushi Manabe (Hokkaido)
Tetsuo Mitsui (Yamagata)
Akihiko Saitoh (Niigata)
Shigemi Yoshihara (Tochigi)
Mitsuru Kubota (Tokyo)
Satoru Nagata (Tokyo)
Katsumi Mizuno (Tokyo)
Ichiro Morioka (Tokyo)
Shuichi Ito (Kanagawa)
Yusei Ohshima (Fukui)
Yoshiyuki Takahashi (Aichi)
Masahiro Hirayama (Mie)
Yoshihiro Maruo (Shiga)
Yuko Ishizaki (Osaka)
Takashi Hamazaki (Osaka)
Yasuhiro Takeshima (Hyogo)
Hirokazu Tsukahara (Okayama)
Mikiya Fujieda (Kochi)
Muneaki Matsuo (Saga)
Kenji Ihara (Oita)

 

Auditors

Takao Takahashi (Tokyo)
Kazuko Wada (Osaka)
Kazunobu Ouchi (Okayama)

Page TOP