PEDIATRICS INTERNATIONAL

PEDIATRICS INTERNATIONAL is the official bimonthly English journal of the Japan Pediatric Society, publishing articles of scientific excellence in pediatrics and child health.

Vol.55, No.6

Vol.58, No.12, Dec, 2016

EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF
Atsushi Manabe, Tokyo  
DEPUTY EDITORS

Yoshiyuki Ohtomo, Tokyo
Kohsuke Imai, Tokyo

 
EDITORS

Hakuyo Ebara, Hyogo
Masahiro Hayakawa, Nagoya
Shigeharu Hosono, Tokyo
Shinobu Ida, Osaka
Kei Inai, Tokyo
Naruhiko Ishiwada, Chiba
Junko Ito, Tokyo
Motohiro Kato, Tokyo
Yumi Kono, Tochigi
Tatsuo Kuroda, Tokyo
Kenji Kurosawa, Yokohama
Masaaki Mori, Tokyo
Hiroyuki Moriuchi, Nagasaki
Jun Murakami, Tottori
Akio Nakai, Hyogo
Jun Natsume, Nagoya

Taiki Nozaki, Tokyo
Shouichi Ohga, Fukuoka
Yusei Ohshima, Fukui
Akira Oka, Tokyo
Kazunobu Ouchi, Okayama
Shinji Saitoh, Nagoya
Nobuaki Shime, Hiroshima
Tomoaki Taguchi, Fukuoka
Kenzo Takahashi, Tokyo
Shoji Tsuji, Osaka
Atsushi Uchiyama, Tokyo
Ikuya Ueta, Saitama
Hideo Yamanouchi, Saitama
Satoshi Yasukochi, Nagano
Tohru Yorifuji, Osaka

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
Herbert T Abelson, USA
John Court, Australia
Robert J Haggerty, USA
Lars Hanson, Sweden
Zai-Fang Jiang, People's Republic of China
Vladimir K Kozlov, Russia
Hung-Chi Lue, Taiwan
A Majid Molla, Kuwait
Stephen J Oppenheimer, UK
Mitrohan J Studenikin, Russia
Rolf Zetterstrom, Sweden

 

Acrobat Reader download To read the PDF file you will need Adobe Reader installed on your computer.

Page TOP